Witamy na radiu internetowym Rozgłośnia Błyskawica - głos niepokonanych

Dziś mamy 2019-07-22 ; Godzina : 22:47

AKTUALNIE SŁUCHASZ KANAŁU:

o naszej Fundacji

  Andrzej Kosieniak -fundator i prezes zarządu Fundacji

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,

   pozornie jest to tylko marzenie.

   Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem,

  Będzie to początek nowej rzeczywistości."  (Halder Camare)


EUROPEJSKA FUNDACJA NIEPOKONANYCH „BŁYSKAWICA”

powstała w październiku 2015 w oparciu o oświadczenie o ustanowieniu Fundacji w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Janusa Repetytorium A nr 3376/2015

Celem Fundacji jest

niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych , wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanitarnych, ekologicznych, sportowo -turystycznych oraz ochrony zdrowia i życia, na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, także w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym. Prowadzenie Radia Niepokonanych „Błyskawica”  Misją Rozgłośni Błyskawica głosu Niepokonanych jest dostarczanie rzetelnych informacji o bezkarności i samowoli urzędników różnych szczebli, lekarzy, wojskowych, nierzetelnych pracodawców, służby więziennej, czyścicieli kamienic.

  Wzywamy wszystkich pokrzywdzonych o informowaniu nas o wszelkich niedociągnięciach urzędników wszystkich szczebli.

  Rozgłośnię Błyskawica prowadzi:

 Europejska Fundacja Niepokonanych „Błyskawica”

 KRS 0000618903  NIP 524-28-02-332   REGON 36451388400000

Rozgłośnia Błyskawica utrzymuje się z prywatnych środków przekazywanych na rzecz Fundacji w postaci darowizn;
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć nas w tym co robimy, prosimy o przekazywanie dobrowolnych darowizn na konto:

 IDEA Bank konto: 34 1950 0001 2006 9022 6999 0002

 Informujemy, że darowizny dla fundacji są legalne.

  Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.  Stwórzmy wspólną Rodzinę Niepokonanych.

                     Razem zrobimy więcej.

                  Statut
         Europejskiej Fundacji Niepokonanych „Błyskawica”
 

                 Rozdział I
               Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja Niepokonanych "Błyskawica" zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Andrzeja Kosieniak, Aktem Notarialnym z dnia 20.10.2015 r spisanym w Kancelarii Notarialnej przez Notariusza Piotra Janusa Repetytorium A nr 3376/2015 zwanego dalej „Fundatorem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie oraz przedstawicielstwa za granicą.
§ 5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 6
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Fundacja może organizować
Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Radia Niepokonanych „Błyskawica”
§ 7
1. Fundacja została powołana do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności i jest to jej wyłączną działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873).
2. Działalność pożytku publicznego, której zakres został opisany w § 10, może być prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową „non profit” – nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dąży do osiągania zysku.
§ 8
Organem nadzorującym Fundację jestPrezydent m.st. Warszawy

 
               Rozdział II
                          
           CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanitarnych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony zdrowia i życia, na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, także w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym, 

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność szkoleniową, oświatową, edukacyjną - polegać będzie przede wszystkim na organizacji kursów, szkół różnego stopnia działających w ramach edukacji domowej. Prowadzenie szkół „Super babcia i dziadek”. członków rodzin przygotowujących do opieki nad seniorami.
2.zakładaniu i prowadzeniu szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych, szkół pomaturalnych w ramach edukacji domowej.
3. Niesienie pomocy opuszczającym Zakłady Poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub bliskich,
4. Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej,
5. Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, szczególnie w okresie leczenia odwykowego jednego z członków takiej rodziny,
6. Wykonywanie i nadzorowanie kar nieizolacyjnych oraz środków probacji,
7. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
8. Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej, mediacji i probacji,
9. Promocja kultury, prezentacja twórczości niezależnej, prowadzenie internetowej stacji radiowej.
10.Działalność statutowa będzie miała charakter niedochodowy.


 
               Rozdział III

            MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł przekazany przez Fundatora Założyciela w akcie fundacyjnym oraz pieniądze, nieruchomości i wszelkie prawa nabyte w toku działalności Fundacji.
2. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, spadki, zapisy, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze z zysków, subwencje osób prawnych, nawiązki sądowe itp.
4. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
§ 12
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
A/ udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników lub wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji lub pracownicy lub wolontariusze Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
B/ przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników i
wolontariuszy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
C/ wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników i wolontariuszy
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest
bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji ,
D/ zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracownicy i wolontariusze Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§ 13
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
A/ darowizn, spadków, zapisów,
B/ subwencji osób prawnych,
D/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
E/ dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
G/ nawiązek sądowych
2. Dochody Fundacji przeznaczone mogą być wyłącznie na działalność pożytku publicznego, w zakresie realizacji celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody pochodzące z kraju i z zagranicy, z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 2.000 zł lub, gdy chodzi o osoby zagraniczne, 1.000 Euro, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, w formie pisemnej, tytuł „Sponsora Fundacji” zamieszczony (za zgodą) również na stronie www Fundacji.
§ 15
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
§ 16
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 17
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

               Rozdział IV
              ORGANY FUNDACJI

§ 18
1.Obligatoryjnymi organami Fundacji są:
1/ Rada Fundacji,
2/ Zarząd Fundacji,
2.Organami doradczymi są:
1/ Patronat Honorowy Fundacji,
2/ Wolontariat Fundacji.
§ 19
1/ Rada Fundacji składa się z 3-5 osób.
2/ Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania za zgodą przynajmniej 2/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4/ Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5/ Członkowie Rady Fundacji:
a/ nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c/ nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji lub delegacji.
§ 20
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % członków, w tym przewodniczącego
lub zastępcy z wyjątkiem spraw określonych w § 28; 37; 40; 42 niniejszego statutu.
§ 21
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.
§ 22
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 23
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji oraz fundator.
§ 24
Do Rady należy:
1/ występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2/ opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3/ powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
4/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
5/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
6/ rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
7/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz jej likwidacji,
8/ zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Fundacji,

§ 25
1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i jest powoływany na 3 letnią kadencję przez Radę Fundacji z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator.
2. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę na wniosek Prezesa.
4. Uchwała w sprawie powołania Zarządu może być podjęta za zgodą przynajmniej 2/3 członków Rady Fundacji obecnych na jej posiedzeniu.
5. Odwołanie Zarządu może nastąpić w każdym czasie, za zgodą przynajmniej 2/3 członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 26
Strukturę organizacyjną i formę działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
§ 27
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 28
Zarząd w szczególności:
1/ reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2/ uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4/ przyjmuje dochody określone w § 17 niniejszego statutu,
5/ opracowuje Regulamin Organizacyjny Fundacji,
6/ tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7/ powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w
jednostkach organizacyjnych w Fundacji,
8/ ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i na nagrody dla
pracowników Fundacji
9/ składa roczne sprawozdanie z działalności Radzie Fundacji.
§ 29
Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową.
§ 30
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.
§ 31
Zarząd podejmuje uchwały jednoosobowo.
§ 32
1/ Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji;
 
                  Rozdział V
                ZMIANA STATUTU
§ 33
Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.
§ 34
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej za zgodą przynajmniej 2/3
powołanych członków Rady Fundacji.

                 Rozdział VI
               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 36
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 37
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji za zgodą 2/3 powołanych członków Rady Fundacji.
§ 38
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 39
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zgody 2/3 powołanych członków Rady Fundacji.
§ 40
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.


Warszawa 20.10.2015 r.

                         Fundator
RamówkaAudycjaPrezenterCzas
powtórka z niedzieli AK 00:00-14:00
Panorama dnia AK 14:00
Polacy nie gęsi...AK 14:20
Z kart historii AK AK 14:45
Fakty, wydarzenia, opinieAK15:00
Wakacje z rodziną Kaczmarek AK 16:00
Książka tygodnia AK16:15
Przebojowe lato z RB AK16:30
Tetryczek AK 17:00
Piosenka jest dobra na wszystko/AK/17.30
powtórka programu AK 18:00-24:00
AudycjaPrezenterCzas
powtórka z poniedz. AK 00:00-14:00
Panorama dnia AK 14:00
Rewia piosenek AK 14:20
U Felka na kufelku AK14:45
Fakty, wydarzenia, opinie AK 15:00
W świecie muzyki jazzowejAK 16:00
Książka tygodnia AK 16:20
Przebojowe lato z RB AK16:30
Tetryczek AK 17:00
Piosenka jest dobra na wszystko/AK/17.30
powtórka programu AK 18:00-24:00
AudycjaPrezenterCzas
powtórka z wtorku. AK 00:00-14:00
Panorama dnia AK 14:00
Mini max AK 14:20
Tajna historia Polski AK 14:45
Fakty, wydarzenia, opinie AK15:00
Letnie koncerty Andre RieuAK16:00
Książka tygodnia AK 16:15
Przebojowe lato z RB AK16:30
Tetryczek AK 17:00
Piosenka jest dobra na wszystko/AK/17.30
powtórka programu AK 18:00-24:00
AudycjaPrezenterCzas
powtórka ze środy. AK 00:00-14:00
Panorama dnia AK 14:00
Najpiękniejsze piosenki świata AK.14:20
Kawalkada czasu AK 14:45
Fakty, wydarzenia, opinie AK 15:00
Muzyczne szlaki Europy 16:00
Książka tygodnia AK 16:20
Przebojowe lato z RB AK 16:30
Tetryczek AK 17:00
Piosenka jest dobra na wszystko/AK/ 17.30
powtórka programu AK 18:00-24:00
AudycjaPrezenterCzas
powtórka z czwartku. AK 00:00-14:00
Panorama dnia AK 14:00
W rytmie disco polo AK 14:20
Droga przez wieś A 14:45
Fakty, wydarzenia, opinie AK 15:00
Mikroklimat-piosenki studenckie AK 16:00
Książka tygodnia AK 16:20
Przebojowe lato z RB 16:30
Tetryczek AK17:00
Piosenka jest dobra na wszystko/AK/17.30
powtórka programu AK 18:00-24:00
AudycjaPrezenterCzas
powtórka z piątku AK 00:00- 14:00
Panorama dnia AK 14:00
Lato z radiem. AK 14:20
10 minut o wierzeniach AK 14:45
Cała Polska z Was się śmieje..AK 15:00
Potańcówka z RB AK15,30
Biesiada śląska AK 16:00
książka tygodnia AK 16:20
Zabawa na 102 AK 16:30
Sekrety starych płyt AK 17:00
Piosenki naszej młodości/AK/ 13.30
powtórka AK 18:00:24:00
AudycjaPrezenterCzas
powtórka z sobotyAK 00:00-10:00
Panorama tygodnia AK 10:00
Wakacyjna lista przebojów AK10:20
Tygodniówka Tomasza Olbratowskiego TO11:00
Potańcówka z RB AK 11:20
Magazyn filmowy Mikrofilm AK12:00
Strofy dla Ciebie AK 12:20
Gwiazdy i ich przeboje Seniorom AK 12:30
"Klimakterium" AK 13:00
Co ludzie powiedzą?/AK/13.30
powtórka programu AK 14:00-24:00

Partnerzy

Słuchaj nas na Androidzie!
Aby nas słuchać pobierz aplikację na swój telefon a następnie wpisz identyfikator naszej stacji: 45615

slotex.pl


Rozgłośnia Błyskawica © 2014 / Wykonane przez : Skryptuj.pl | Panel